• سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

    1397/05/14 ساعت 15:05

    ۲. رئیس کل محترم بانک مرکزى گمان نبرد یکى از ادارات دولتى و تابع دستورهاى مقامات دولتى و #رئیس_جمهورى است؛ بانک مرکزى ضمن استماع و در نظر گرفتن شرائط و اقتضاهاى دولتى، باید #مدافع کارشناسانه حقوق و قدرت خرید و سرمایه هاى نقد و سپرده هاى بانکى #مردم باشد.