• تعدادی برعنداز رو با لباس زنونه توی تجمعات گرفتن. این چه داستانیه هرچی ضدانقلاب وسبز وسلطنت طلب هست حداقل یه بار باید #زن بشن؟ #الپهلوی