• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/05/10 ساعت 21:18

    #اردکانیان:گاهاً از من سوال می‌پرسند که آیا ماصادرات آب درکشور داریم وجواب بنده این است که آب داخل لوله رامنظورمان نیست بلکه آب داخل محصولات راصادر می‌کنیم.محصولاتی را می‌کاریم که بسیار آب‌بر هستند و سپس این محصولات را با قیمت نازل صادر می‌کنیم که یکی از این صادرات هندوانه است