• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/05/10 ساعت 08:21

    نکندیک بار اسم این مجرم خطرناک را «ض،ن»بنویسید.بگذاریدهمه او را بشناسند؛او #ضیا_نبوی است.کسی که محرومیت از تحصیل و ٨سال زندان هم باعث نشدآواز نا امیدی سردهد.اینها آخرین امیدواران جامعه هستندو ملت را گمراه میکنند.اینها را #بازداشت کنیدکه مبادا جای مفسدان و #براندازان را تنگ کنند.