• باور، نقطه عجیبی‌ در تکرار است.اگر بیاید و بشود دوباره و ده‌باره می‌آید. این هجوم است، هجوم به‌ تعریف‌هامان ، به عقاید و نگاهمان،و به تمام آنچه برایش ایستادیم تا در #صلح زندگی‌کنیم ، فقط نباید باورمان شودکه این هجوم مابقی ‌روزهایمان را می‌برد. ویدئو را صبا ساخته و #لعنت_به_جنگ