• دوستم با دوستاش رفته بود صربستان. تو فرودگاه ریجکتشون کردن. یه ایراد الکی پیدا کردن و برگردوندن. با اینکه ووچر هتل هم‌داشتن. ظاهرا ۶۰۰۰ نفر در چند هفته اخیر رفتن صربستان و برنگشتن. تو ایران هم ارز مسافرتی رو‌ به دلیل نخوردن مهر ورود ازشون گرفتن و خلاصه نفری ۶ میلیون ضرر کردن.