• فرانک آرتا   FaranakArta@

    1397/05/02 ساعت 21:12

    این #خانم مصمم و با اراده متعلق به کشوری است که در آن جا #زنان فرصت‌های عالی برای رسیدن به اهداف خوددارند . نیمی از مجلس #سوئد را زنان تشکیل می‌دهند …