• ۹) در عین حال حضور #مدیران در مشاغل خود بعد از بازنشستگی، یک بی عدالتی محض است. چرا #کارمندان عادی در روز مقرر بلافاصله بازنشسته می‌شوند اما مدیران ارشد برای خود این حق را قائل هستند که همچنان سرکار بمانند؟
    اگر حضور #بازنشستگان اینقدر برکت دارد پس چرا اوضاعمان چنین ناگوار است؟