• ۸) مدیران قدیمی احتمالا نگران فردای بازنشستگی هستند. در کشور چقدر ارج و جایگاه #بازنشستگان رعایت می‌شود که انتظار داریم از #بازنشستگی استقبال کنند؟ سیستم اداری کشور چقدر به #بازنشسته احترام میگذارد؟ چه مکانیزمی برای بهره گرفتن از تجربیات #مدیران وجود دارد؟ اگر بروند محو نمی‌شوند؟