• متاسفانه منِ احمق نوشتم: کسی نباید شیتیل بگیرد از بازیکن‌ها ببخشید که نوشتم کسی نباید شیتیل بگیره از بازیکن‌ها. عذر منو پذیرا باشید! :))