• همینو کم داشتیم! یه مرد ایرانی که الان شهروند آلمانه، تو اتوبوس با چاقو حمله کرده به مسافرا و زخمیشون کرده!