• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1397/04/26 ساعت 14:44

    امروز به اتفاق دکتر اردکانیان، اولین برنامه تحول دیجیتال کشور، با محوریت شبکه آب و برق، را نهایی و تبادل کردیم. گام اول عملیاتی در مسیر توسعه #اقتصاد_دیجیتال در ایران