• هدیه تهرانی   TehranyHediyeh@

    1397/04/24 ساعت 16:04

    اماگاهى شاید بهتر است زمانى به تولید مثل و بقاى نسل فکر کنیم که دراین دنیاى نابهنجارحداقل خودمان درزندگى تکلیف و هدف روشنى داریم و فقط از روى غریزه و خواستگاه درونى و آرزو به فرزند داشتن و تشکیل خانواده نمى اندیشیم مسئولیت سنگینى است پرورش فرزندانى که پرورنده ى نسلهاى آینده اند