• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/04/24 ساعت 17:44

    برق که میره، گرمم نمیشه نفسم می‌گیره … نفسم می‌گیره و سال‌های جنگ و چراغ نفتی جلو چشمم میاد. هول شدن مادرم‌وقتی صدای ماشین تعویض سیلندر گاز می‌شنید.انگار یه آژیر قرمز تو مغزم می‌زنن. تپش قلب می‌گیرم. چه بلایایی از سر نسل ما گذشت و می‌گذره؟