• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/24 ساعت 10:25

    #اردکانیان #وزیرنیرو: ما دوست نداریم با ابزار قیمت، مشترکین آب و برق را جریمه کنیم، اما در صورت تداوم این وضعیت بهای آب و برق مصرفی پرمصرف‌ها تصاعدی محاسبه خواهد شد