• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/22 ساعت 07:45

    خانواده مسیح علینژاد از وی اعلام برائت کردند خواهر مسیج علینژاد: کسی چه می‌داند معنای این خواهرانه‌ها را؟ حتی جگرگوشه‌مان بر خط قرمزهای مردم مسلمان ایران بگذارد در برابرش ایستاده‌ایم. مردم ما سالهاست رقص چمران‌گونه میانه میدان دارند پس بتاز تا بتازیم