• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/04/22 ساعت 19:03

    «تک آمریکا قابل پاتک است» وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار به حداقل رساندن فشارهایی مانند #مالیات به #تولیدکنندگان شد و گفت: باید در این شرایط فشارها را به حداقل برسانیم، تا #مشکلات موجود سبب توقف تولید نشود http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪da٪a۹-٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪da٪a۹٪d۸٪a۷-٪d۹٪۸۲٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۴-٪d۹٪be٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪da٪a۹-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa/ …