• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/04/22 ساعت 01:05

    قرار است در پرورشگاه دستگاه کوچکى که با آفتاب کار میکند و آب شور را به آب شیرین تبدیل میکند به عنوان نمونه بسازیم تا در صورتى که مورد پسند اولیاء امور قرار بگیرد به تعداد زیاد جهت ساکنان روستاهاى حاشیه کویر که آب خوردن شیرین ندارند بسازیم. نامه به #ایرج_افشار