• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/04/22 ساعت 15:43

    در باب تهمت جاسوسی به مرحوم #امیرانتظام:۲ سطح ومیزان تماس فردمذکور مشخصا با سطح ومیزان تماس شهید آیت‌الله #بهشتی با سفارت آمریکا برابری می‌کند. نوع مباحث وگفتگوهایی که در جلسات مطرح می‌شود نیز. ضمن آنکه امیرانتظام از سوی دولت موقت اجازه و ماموریت داشته و شهید بهشتی خیر. خب؟