• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/04/22 ساعت 01:09

    این کار را ابتدا من در بین بندر لنگه و بندر چارک ده دوازده سال پیش تجربه کردم.همیشه آرزو داشتم که یک روزى از این تجربه در جایى جهت مردم استفاده شود.مثل این که مى خواهد آرزویم عملى شود. نامه به #ایرج_افشار