• محسن ماندگاری   m1mandegari@

    1397/04/22 ساعت 01:00

    تعصب و لجاجت مایه دوری از حق و محروم شدن از سعادت است. مواضع گذشته افراد معیار حقانیت نیست که بر آن تعصب ورزیم. #تعصب