• من صادقانه بلاک می‌کنم و بعد شما مظلومانه می‌پرسید چرا بلاکم کردی و من مجبور می‌شم دروغ بگم. نفرین به شما!:))