• خوشبختانه علیرضا فغانی داور دیدار رده‌بندی شد. متاسفانه علیرضا فغانی داور دیدار فینال نشد.