• عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: امکانات وزارت فاوا در اختیار هات گرام است؛ مستندات داریم http://twib.in/l/LLez۸ze۸Mz۶z via @webna