• علی پهلوان   PahlavanAli@

    1397/04/21 ساعت 06:57

    تازه گواهینامه گرفته بودم، نزدیکای خونه یه موتوری لباس شخصی پیچید جلوم و گفت باید ماشینو بگردم، دو تا نوار پیدا کرد گفت اینا ضبط می‌شه، من هم بامزه بازیم گل کرد گفتم بده خودم برات ضبط می‌کنم دو کاسته دارم! … اولین لگدی که برای موسیقی خوردم اینجا بود!