• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/04/21 ساعت 09:58

    روزگار عجیبی بود رزمندگان بی ادعا نان خشک میخوردند و جان میدادند و جانباز میشدند و طلبکار نبودند و امروز چقدر عجیبتر است افرادی که در پستهای اجرایی، اختلاس و #فساد میکنند و طلب کارانه اپوزیسیون نظام میشوند. #حجامت_نظام