• اگر مشکل بیدار شدن از خواب دارید، #NandaHome مناسب شما خواهد بود؛ این ساعت بعد از پخش #آلارم، حرکت کرده و برای قطع کردن صدای خود، شما را مجبور به بلند شدن از جای خود خواهد کرد.