• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/04/21 ساعت 02:24

    حجامت که سهله، بعضی از مدیران پیر و خسته رو داریم که به قول یکی از رفقا اگه یه دستشویی هم بِرن کلی از مشکلات حل میشه! اصن یه وضیه