• آذری جهرمی: شبکه‌های مجازی یکی از راههای شنیدن بی واسطه حرف مردم است http://dlvr.it/QbJJxQ