• چهل سال است که #آمریکا و ضد انقلاب در آرزوی تحقق این خوابی هستند که هیچگاه تعبیر نخواهد شد، چون ملت ما روی پای خود و باایمان کامل به نصرت الهی ایستاده است. شتر در خواب بیند پنبه دانه. #ما_میتوانیم