• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/04/21 ساعت 19:57

    روزی فکر کردند در زندان بماند بهتر است یا نه؟ نتیجه این شد که او را از حبس اخراج کردند. کاش امروز فکر کنند که در منزل بمانند بهتر است یا نه؟ کافى است در باز بماند و مأموران از منزل خارج شوند. هیچ اتفاق بدى نخواهد افتاد.