• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/04/21 ساعت 18:59

    جای قاتل و جلاد عوض کردند و حالا جای جاسوس و آسیب دیده عوض شد! این یعنی ما در حوزه یادگیری و تاریخ معاصر هیچکاری نکردیم. اینجاست که میتوان فهمید چرا رهبری در دانشگاه امام حسین چند سال قبل تاکید بر این موضوع داشتند.