• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1397/04/21 ساعت 22:28

    اقتصاد دان به معنی واقعی کلمه؟ که بتواند مشکلات اقتصادی ایران را شناسای و پیشنهاد اقتصادی مؤثر،جهت برون رفت از این وضعیت،و مسؤلین اجرای که انگیزه عمل به آن پیشنهاد‌های مؤثر را داشته باشند در کشور نداریم ، چون اکثر آنها خودشان،کارتل‌های اقتصادی شده اند و بانی چنین وضعیتی هستند