• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/21 ساعت 11:35

    هیچ وقت نتونستم مصاحبه عباس امیرانتظام رو ببینم و حتی با خوندن جمله هایی که از اون مصاحبه می‌نوشتین نفسم بند میومد. کوه بود با اون همه رنج فرو می‌ریخت اما امیرانتظام ایستاد و ماند …اسمش توی تاریخ این کشور همیشه می‌مونه …