• نسخۀ صوتی: در آرزوی بازگشت چرا یک فرهنگ، آرزوها و آرمان‌های خود را از طریق اشتیاق به گذشته‌ای از دست رفته بیان می‌کند؟ (سیمون گلدهیل، تی.ال.اس) http://tarjomaan.com/sound/۹۰۵۱/