• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/21 ساعت 10:43

    رانندگام محترم تاکسی: اگر دین ندارید لا اقل آزاده باشید و برای خنک شدن خودتان کولر تاکسی را روشن کنید !