• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

    1397/04/21 ساعت 00:03

    نه پوتین تزار است و نه ما فتحعلیشاه که اینقدر از روسها میترسیم! کار با برنامه با پوتین قدرت بازیگری ما را افزایش میدهد. ترامپ نقاط ضعف و پرونده‌های زیادی در دست پوتین دارد. و اینگونه نیست که روسیه در موضع ضعف کامل باشد و هر شرطی از سوی ترامپ را بپذیرد. http://www.entekhab.ir/fa/news/۴۱۸۳۶۹/٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۸-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۸٪AD٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۸٪B۳٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷٪E۲٪۸۰٪۸C٪DA٪AF٪D۸٪B۰٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۸-٪DA٪AF٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۸٪B۴٪DA٪A۹-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۶٪D۸٪B۱٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AF …