• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/21 ساعت 16:31

    میل به دیده شدن درهمه و بیش از همه در کودکان و #زنان وجود دارد. #حجاب سبب می‌شودکه دختران و زنان،به جای بهره گیری از جلوه‌های جسمانی وظاهری،با شکوفاسازی استعدادهای عالی خوداین میل رادر خویش ارضاکنند.یکی از رازهای پیشرفتهای بی سابقه زنان ما در پس از انقلاب، در همین نکته نهفته است.