• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/21 ساعت 12:18

    دکتر «برین بکر» موسس PSLweb در توئیت خود نوشت: در کنفرانس برلین که در سال ۱۸۸۴ برگزار شد، ۱۴ قدرت استعماری برای جدا شدن آفریقا از میان خودشان اقدام کردند و ۱۸ سال تمام آفریقا به استثنای اتیوپی به شکل برده داری به استعمار کشیده شدند. همین ۱۴ کشور امروز هسته اصلی ناتو هستند …