• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/21 ساعت 16:31

    قرنها پیش،در یک #جنگ صلیبی (نرم) ضدفرهنگی ، غربیان با حربه شراب و برهنگی زنان، #اندلس مسلمان و دروازه ورود اسلام به غرب را از ما گرفتند و بستند. اما #زنان هوشمند و عفیف ما اجازه تکرار آن فاجعه در ایران اسلامی _دروازه تجدیدحیات تمدن اسلامی در جهان معاصر_ را نخواهند داد.