• مهدی کرم پور   mehdikarampour@

    1397/04/21 ساعت 20:19

    ایران اولین ذخایر گاز جهان سومین ذخایر نفت نخستین منابع روی دومین در مس نهمین در آهن دهمین در اورانیم یازدهمین معادن سرب را دارد کشورى با یک درصد جمعیت جهان و داشتن ٧٪منابع معدنی و ١٨٪منابع انرژى دنیا درکنار منابع ارزشمند انسانى(جامعه جوان و تحصیل کرده) قابل صرف نظر کردن نیست