• محمد جواد حق شناس   MjHaghshenas@

    1397/04/21 ساعت 10:54

    ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ؛ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ،ﻳﮏ ﻣﺎﻩ، ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ. #عباس_امیر_انتظام به خدا پیوست. روانش شاد و یادش جاودانه باد