• ایرباس A۲۲۰ به خانواده هواپیماهای جت باریک پیکر ایرباس پیوست http://dgto.ir/-۸۸