• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/21 ساعت 02:57

    با دل سختِ بتان گریه‌ی عاشق چه کند آب را در دل خارا چه سرایت باشد