• روزیاتو: حراج تابلوهای ۱۵۰ نقاش برای کمک به بیماران سرطانی تهران http://dgto.ir/-۸d