• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/21 ساعت 08:55

    می‌خواستند از طریق داعش بیایند و زنان ایران را به بردگی بکشند، با وجود مردان غیرتمند ایران در فراسوی مرزها شکست خوردند. حالا می‌خواهند در داخل بی‌غیرتهایی را پیدا کنند، تا با تبلیغ برهنگی، زنان، خود به بردگی جنسی تن بدهند. داعشی‌ها هم حجاب از زن‌ها برمی‌داشتند و ارزان می‌فروختند