• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/21 ساعت 10:11

    یکی ازمهمترین دستاوردهاوخدمات انقلاب اسلامی به دختران وزنان ما، بازگرداندن پوشش اسلامی به آنان واز این طریق،بازگرداندن ایشان به خویشتن خدایی وانسانی خویش بود. #انقلاب زنان را ازانسان درجه دویِ وسیله ارضای غرایز حیوانی وابزارکسب درآمد مردان،به انسان درجه یک و همتراز مرد ارتقاداد.