• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/04/21 ساعت 13:04

    دیدار با اقای ماهاتیر محمد سیاستمدار مترقی و اعتدالی مسلمان مایه افتخار بود. برای موفقیت دولت جدید و مردم مالزی دعا میکنیم.