• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

    1397/04/21 ساعت 20:30

    اگرچه جو ضد روسی در ایران قوی است،روسها نیز معتقدند ایران در انتها امریکائی است و می‌خواهد از روسها استفاده ابزاری کند!پس مدل تزار- فتحعلیشاه و یاحتی شاه-جنگ سرد بلکه مدل تبدیل مزیتهای نسبی به رقابتی برای مقابله با یکچانبه گرائی ترامپ در شان قدرت ملی ماست. https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۹۴۶۵/weblog/tajik …