• عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: امکانات وزارت فاوا در اختیار هات گرام است؛ مستندات داریم http://dlvr.it/QbBLlT